Informacija ir konsultacijos +370 615 83 322

Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti.

 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir siekiame, kad Jūsų asmens duomenys bet kuriuo metu būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

 1. Kas yra šis dokumentas?

1.1. Perskaitę šią Privatumo politiką, Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenys yra pavardė, vardas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.

1.3. Ši Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

 2. Kas mes?

Mes – tai UAB „Latava“, j.a.k. 302318307, nekilnojamojo turto agentūra, teikianti tarpininkavimo paslaugas norintiems pirkti, parduoti, nuomoti ar mainyti nekilnojamąjį turtą. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 3. Kokių principų mes laikomės?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, reikalavimų;

b) tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau jų netvarkome, kai išnyksta duomenų tvarkymo teisėtumo pagrindai, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus;

d) imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba duomenys būtų sunaikinami;

e) laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

g) užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 4. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai susisiekiate su mumis dėl sutarčių sudarymo, nekilnojamojo turto objektų apžiūros, siunčiate užklausas mūsų interneto tinklapyje, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu. Kai su mumis susisiekiate raštu ar el. paštu, mes kurį laiką saugojame susirašinėjimo duomenis.

b) Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis svetainėmis. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP), internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.

c) Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.

 5. Kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

a) Paslaugų teikimo tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas Jums ir kitiems asmenims: pateikti klientams jų poreikius atitinkančius nekilnojamojo turto pasiūlymus bei tarpininkauti vykdant nekilnojamojo turto sandorius.

Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono Nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, šeimyninė padėtis, banko sąskaitos numeris, nuosavybės įsigijimo dokumentas, asmens dokumento kopija.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis perduodame savo klientams – kitai sandorio šaliai ir, jei reikia, notarams sandorio dokumentams ruošti. Šiam duomenų tvarkymui ir perdavimui trečiosioms šalims gauname klientų sutikimus. Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki sandorio pabaigos, kuomet pasibaigia terminas pretenzijoms pateikti, jei toks numatytas paslaugų teikimo sutartyje, bei teisiniuose aktuose numatytas laikotarpis pretenzijai dėl kokybės pateikti.  Sutartyse esančius Jūsų asmens duomenis saugome LR teisės aktų numatyta tvarka.

b) Darbuotojų darbo veiklos administravimo tikslu. Savo darbuotojų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek mus įpareigoja ar leidžia galiojantys teisės aktai. Mes renkame tokius darbuotojų asmens duomenis, kurie yra būtini darbo santykių administravimui, ir juos mums suteikia patys darbuotojai. Darbuotojų duomenis asmens duomenis saugome LR teisės aktų numatytą laikotarpį.

c) Trečiųjų šalių konsultantų ir kitų trečiųjų šalių darbuotojų sutarčių administravimo tikslu. Siekdami savo verslo tikslų, naudojamės trečiųjų šalių konsultantų ir kitų darbuotojų paslaugomis, kurias jie teikia pagal sutartis. Savo asmens duomenis, reikalingus sutarčių sudarymui (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., banko sąskaitos Nr, individualios veiklos pažymos Nr. ir atvaizdas) pateikia patys duomenų subjektai. Šie duomenys yra tvarkomi sutarčių administravimo tikslu bei komunikacijos su klientais tikslu. Kai kurie konsultantų asmens duomenys yra tvarkomi jų sutikimo pagrindu. Sutartyse esantys asmens duomenis saugomi LR teisės aktų numatyta tvarka.

d) Valdomo interneto tinklapio tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto tinklapiu, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti savo tinklapį ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame duomenis, t.y. slapukų renkamą informaciją, gautą Jums naudojantis mūsų interneto tinklapiu.  Slapukų renkama informacijos saugojimo terminai nurodyti mūsų Slapukų deklaracijoje, kuri paskelbta mūsų interneto tinklapyje.

 6. Kaip mes naudojame slapukus?

6.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio kietąjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus interneto tinklapyje, išsaugoti jūsų naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, taip pat pagreitina tinklapyje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką tinklapio aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

6.2. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

a) kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių įasmeninimu);

b) naudojimosi interneto svetainėmis analizei;

c) kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; ir

d) paskatintume paslaugų plėtrą.

6.3. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).

6.4. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų; ir

b) tinklapyje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

6.5. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org.

6.6. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų tinklapio funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie tinklapio.

 7. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

7.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, padedančioms mums vykdyti verslo veiklą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

7.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

 8. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

8.2. Mes nesaugome pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

8.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 9. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

9.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime visiškai užtikrinti duomenų saugumo: kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines, Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

9.3. Jei mes sužinotume apie mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta neteisėta prieiga.

 10. Išorinės svetainės

10.1. Mūsų tinklapyje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – socialinius tinklus, mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami tokiomis nuorodomis į kurią nors iš svetainių, turite žinoti, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis, atidžiai peržiūrėkite šių svetainių politikas.

 11. Kokias teises Jūs turite?

11.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

11.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

11.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

11.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

11.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

11.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

11.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 12. Kam Jūs galite pateikti skundą?

12.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais duomenimis kontaktams. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

12.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 13. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

13.1. Visi mūsų Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami mūsų tinklapyje adresu https://www.latava.lt/privatumo-politika.  Esmingai pasikeitus mūsų Privatumo politikos sąlygoms, Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto tinklapiu ir (ar) mūsų paslaugomis.

14. Kaip su mumis susisiekti?

14.1. Visus su šia Privatumo politika susijusias užklausas siųskite žemiau nurodytais kontaktais:

  • siunčiant paštu – UAB „Latava“ , A. Juozapavičiaus pr. 112, Kaunas
  • siunčiant el. paštu – info@latava.lt.
© 2018 UAB "Latava". Visos teisės saugomos.
4444.lt